Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
2°C

System Zarządzania Jakością

Rok 2021

W związku z upływem w dniu 19.08.2021 r. okresu ważności dotychczasowego certyfikatu jakości wykonywanych badań wody i ścieków przez Laboratorium zakładowe w III kwartale br. został przeprowadzony proces kolejnej certyfikacji. Pierwszym elementem tego procesu było przeprowadzenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, tj. Urząd Dozoru Technicznego z Warszawy, auditu w Laboratorium. Na podstawie uzyskanych wyników auditu w dniu 13.08.2021 r. został wydany nowy Certyfikat nr CSJ/1088/2021, który potwierdza, że Laboratorium wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015. Czas obowiązywania Certyfikatu - 3 lata.
Ponadto w dniu 23.06.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Laboratorium, wydał Decyzję znak 29-ONS-HK-8/Dł/21 zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.
Pozostałe działy podstawowej działalności Spółki (pozyskiwanie, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków) są objęte Systemem Jakości nadzorowanym wewnętrznie. W IV kwartale 2021 r. planowane jest przeprowadzenie audtu wewnętrznego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w normie PN EN ISO 9001:2015.

Rok 2020

W dniu 23.06.2020 r. została przeprowadzona kontrola Laboratorium przez przedstawicieli PPIS w Zielonej Górze. W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności. Na podstawie wyników kontroli w dniu 30.06.2020 r. przez PPIS w Nowej Soli została wydana decyzja znak 325-ONS-HK-11/Ga/2020 zatwierdzająca system jakości badań wody do spożycia prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.

W dniu 03.07.2020 r. przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą – UDT z Warszawy, został przeprowadzony  audit nadzoru w celu potwierdzenia spełnienia przez Laboratorium zakładowe wymagań określonych w normie PN EN ISO 9001:2015. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Pozytywny wynik auditu stanowił podstawę do utrzymania ważności Certyfikatu NR CSJ/1088/2018 potwierdzającego zgodność wykonywanych badań z normą.


Rok 2019

W dniu 06.06.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Nowej Soli, na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej w Laboratorium zakładowym, wydał Decyzję znak 25-ONS-HK-5/St/19 zatwierdzającą system jakości badań wody prowadzonych przez Laboratorium zakładowe Spółki.

W dniu 02.07.2019 r. został przeprowadzony audit nadzoru w Laboratorium zakładowym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, w trakcie, którego nie stwierdzono żadnych niezgodności, co umożliwiło utrzymania certyfikatu wydanego w 2018 r. w zakresie zgodności wykonywanych badań wody i ścieków z normą PN EN ISO 9001:2015.


Rok 2018

Ze względu na wprowadzenie kolejnego, zmienionego wydania normy ISO 9001:2015 przeprowadzono prace mające na celu dostosowanie funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością do wymagań w niej zawartych.  W oparciu o wymagania nowej normy w dniu 02.08.2018 r. zewnętrzna jednostka certyfikująca - Urząd dozoru Technicznego z Warszawy, przeprowadziła audit ceryfikujący i na jego podstawie w dniu 20.08.2018 r. wydała Certyfikat nr CSJ/1088/2018 potwierdzający, że Laboratorium zakładowe wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN EN ISO 9001:2015.

 

Lata 2015-2017


W dniu 17.11.2015 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący w celu uzyskania kolejnego certyfikatu potwierdzającego, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W trakcie auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności. W oparciu o wyniki auditu w dniu 11.12.2015r. przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. został wydany Certyfikat nr NC-2074 potwierdzający spełnienie wymagań normy w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków wykonywanych przez Laboratorium Zakładowe MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli. Okres ważności Certyfikatu – 3 lata.

Rok 2009

Od maja 2009 r. trwały prace nad dostosowaniem Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001-2008.

W listopadzie 2009 r. przeprowadzony został audit jakości jako recertyfikacja systemu po 3-letnim okresie funkcjonowania Systemu jakości w Spółce. W wyniku ponownego auditu przyznano nam certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, utrzymania i eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, poboru prób i wykonywania badań fizykochemicznych wody i ścieków. Certyfikacja przeprowadzona została przez akredytowaną jednostkę TUV SUD Management Service GmbH gwarantującą, że Spółka MZGK jest  zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz zwraca szczególną uwagę na spełnienie wymagań stawianych przez klientów.

Rok 2006

W dniu 26.10.2006 r. przyznany został nam certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością  ISO 9001-2000.Wraz z przekształceniem MZGK w spółkę prawa handlowego określona została polityka jakości. Zawarta w dokumencie pt. „ MISJA, WIZJA I WSPÓLNE WARTOŚCI - NASZE ZAMIERZENIA" zatwierdzona została przez Prezesa Zarządu MZGK Sp. z o.o. Dokument ten został rozpowszechniony we wszystkich komórkach zakładowych oraz wywieszony na tablicach informacyjnych zakładu . Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000  jest narzędziem wspomagającym i zapewniającym warunki do planowej, świadomej i ciągłej realizacji założonej polityki jakości. Wdrożenie systemu przebiegało w okresie od lutego do września 2006 r. Jednostka wdrażającą system była firma SQUALITY. W trakcie wdrażania przeprowadzono identyfikacje procesów ich wzajemnych powiązań i zależności. Systemem zarządzania jakością  zgodnym z normą ISO 9001:2000 objęto komórki organizacyjne dotyczące procesów produkcji i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.W trakcie wdrażania dokonano szkolenia pracowników w zakresie niniejszej normy, określono i opracowano podstawową dokumentację systemu jakości. Dokumentacja ta obejmuje:

  •  udokumentowaną politykę jakości

  •  Księgę jakości

  •  procedury i instrukcje

  •  dokumenty zakładowe przywołane w Księdze Jakości (regulaminy, plany wieloletnie itp.)

  •  zapisy dotyczące jakości.

Dokumentacja została opracowana w taki sposób, aby była kompatybilna ze strukturą organizacyjną zakładu oraz spełniała normy ISO 9001:2000. W Księdze Jakości  określono model systemu zarządzania, zakresy odpowiedzialnościi uprawnień osób zapewniających realizację przyjętej polityki jakości, zarządzanie zasobami sposób realizacji określonych procesów jak również sposoby monitorowania, pomiarów oraz nadzoru nad procesami. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zakończono przeprowadzeniem kompleksowego audytu wewnętrznego systemu, który odbył się w dniu 28.09.2006 r. Wynik audytu potwierdził wdrożenie systemu.

Jako jednostkę certyfikującą wybrano  TÜV SÜD Polska Spółka z o.o.  Audyt certyfikujący przeprowadzony został w dniach 29 - 30.09.2006 r. Z przeprowadzonego audytu sporządzone zostało sprawozdanie w którym potwierdzono wprowadzenie w MZGK Sp. z o.o. systemu zarządzania, który spełnia wymagania wg. PN-EN ISO 9001:2000.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!