Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
2°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzgkns.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre teksty i dokumenty nie są sformatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Występują dokumenty w postaci zeskanowanych plików PDF niedostępnych cyfrowo oraz wzory wniosków, druków, które mogą stwarzać problemy z poprawnym odczytem przez programy. Nie wszystkie filmy dostępne na stronie posiadają napisy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zagajewska, agnieszka.zagajewska@mzgkns.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48684785110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Główna Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli przy ul. Konstruktorów
2 w Nowej Soli.

Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów, ponieważ jest zlokalizowany przy głównej ulicy. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Przed budynkiem na wprost wejścia znajduje się wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na drodze od parkingu do wejścia głównego nie występują żadne przeszkody utrudniające dojazd. W celu dostania się  do przedsionka, w którym aktualnie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, należy pokonać jedną przegrodę w postaci drzwi. Drzwi wejściowe, nie są otwierane  automatycznie i mogą  stanowić przeszkodę, ze względu na swoją ciężkość oraz próg. W normalnych warunkach pracy, po dostaniu się do przedsionka wsytępuje kolejna przeszkoda w postaci drzwi, które również nie są otwierane automatycznie ale nie posiadają progu. W związku z istniejącymi możliwymi trudnościami w dostaniu się do budynku osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, przed wejściem głównym umiejscowiono dzwonek, który wywołuje koordynatora dostępności, który pomoże w dostaniu się do środka budynku i w załatwieniu spraw. Budynek posiada dwie kondygnacje. W budynku nie ma windy, nie ma też żadnych rozwiązań technicznych wspomagających dostanie się na wyższą kondygnację.  Obecnie Biuro Obsługi Klienta zlokalizowane jest na parterze, co umożliwia załatwienie wszystkich spraw na najniższej kondygnacji bez konieczności pokonywania barier pionowych w postaci schodów. W budynku brak barier poziomych dla Klientów na najniższej kondygnacji. Na dzień 29 marca 2021 r. po dostaniu się do przedsionka budynku należy uruchomić jeden z dwóch dzwonków, które wywołują pracownika Spółki, który udzieli pomocy bądź skontaktuje z pracownikiem odpowiedzialnym za sprawę interesanta.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu korytarza na wprost wejścia głównego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po lewej stronie przy wejściu do holu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wszystkie informacje głosowe, są przekazywane przez koordynatora dostępności lub innych pracowników Spółki.  W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Spółka posiada podpisaną Umowę na usługę Videotłumacza, która pozwala na załatwianie spraw z Klientami w PJM na miejscu w siedzibie. Usługa jest bezpłatna i nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!