Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
pochmurno
6°C

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli (zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr X/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (.pdf)

 

Uchwała NR XLI/365/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (.pdf)  - zmiany zatwierdzone Uchwałą wchodzą w życie od 19 czerwca 2021r.

 

Uchwała NR XLI/365/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu zmiany regulaminu w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/75/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 1331) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości i wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać w szczególności:

1) informacje i załączniki wskazane w art. 19a ust. 4 ustawy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;

5) w przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo lub upoważnienie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, bądź o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne może służyć do podłączenia jednej nieruchomości.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.
2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o których mowa w ust. 1 powinny wskazywać, co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

2) opis miejsca zainstalowania wodomierza głównego;

3) określać ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

4) określać ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość w przypadku ścieków technologicznych/przemysłowych (innych niż bytowe);

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinna uzyskać oraz czynnościach jakie jest zobowiązana wykonać osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przed przystąpieniem do wykonania przyłączenia;

6) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;

7) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

4. Przed zawarciem z odbiorcą umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych lub uzgodnionej dokumentacji.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.