Czwartek, 20 stycznia 2022
Imieniny: Fabian, Sebastian
pochmurno
2°C

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli (zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr X/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (.pdf)

 

Uchwała NR XLI/365/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (.pdf)  - zmiany zatwierdzone Uchwałą wchodzą w życie od 19 czerwca 2021r.

 

Uchwała NR XLI/365/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu zmiany regulaminu w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/75/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 1331) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Wniosek o przyłączenie nieruchomości i wydanie warunków przyłączenia powinien zawierać w szczególności:

1) informacje i załączniki wskazane w art. 19a ust. 4 ustawy;

2) adres do korespondencji;

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;

4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;

5) w przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo lub upoważnienie;

6) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, bądź o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

7) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne może służyć do podłączenia jednej nieruchomości.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.
2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o których mowa w ust. 1 powinny wskazywać, co najmniej:

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

2) opis miejsca zainstalowania wodomierza głównego;

3) określać ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

4) określać ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość w przypadku ścieków technologicznych/przemysłowych (innych niż bytowe);

5) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów jakie powinna uzyskać oraz czynnościach jakie jest zobowiązana wykonać osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci przed przystąpieniem do wykonania przyłączenia;

6) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;

7) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

4. Przed zawarciem z odbiorcą umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych lub uzgodnionej dokumentacji.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!