Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól

Wodomierz dla Seniora

Regulamin akcji promocyjnej "Wodomierz dla Seniora"


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z akcji promocyjnej pt. „Wodomierz dla Seniora”, zwanej dalej Promocją.
 2. Realizatorem Promocji jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli, z siedzibą przy ul. Konstruktorów 2.
 3.  Z Promocji mogą skorzystać Seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia i zamieszkują w Nowej Soli, posiadają Nowosolską Kartę Seniora i mają zawartą z MZGK umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.
 4.  Przedmiotem Promocji jest 5% rabat na zakup wodomierza i na usługę montażu wykonaną przez pracowników MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli.
 5.  W celu zakupu wodomierza należy wypełnić wniosek „Zlecenie zakupu wodomierza” oraz odpowiednio zaznaczyć pole zakup wodomierza lub zakup wodomierza wraz z usługą montażu.
 6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5 dostępny jest w Dziale Sieci Wodno-Kanalizacyjnej przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli oraz na stronie internetowej www.mzgkns.pl w zakładce „Informacje dla Klienta →Druki do pobrania”.
 7.  Wniosek należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorów 2. Składając wniosek, Klient zobowiązany jest do okazania Nowosolskiej Karty Seniora uprawniającej do otrzymania rabatu.
 8.  W przypadku wyboru opcji zakupu wodomierza Klient otrzymuje wodomierz wraz z fakturą VAT.
 9.  W przypadku wybory opcji zakupu wodomierza wraz z usługą montażu, dział sieci wod-kan ustala termin montażu z wnioskodawcą.
 10.  Przy wypełnianiu wniosku należy okazać Nowosolską Kartę Seniora, a numer karty zostanie wpisany przez pracownika MZGK na wniosku.
 11.  W umówionym terminie pracownicy Spółki dokonują montażu wodomierza w przygotowanym przez wnioskodawcę podejściu wodomierzowym zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (jeśli są wymagane), modułu do zdalnego odczytu oraz plombowania wodomierza. Po wykonaniu usługi Spółka wystawia fakturę za wodomierz i wykonaną usługę. Faktura przesyłana jest na wskazany we wniosku adres.
Klauzula RODO – Akcja „Wodomierz dla Seniora”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 z 04.05.2016 - dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251965716, Regon 978101117, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216265, tel. (68) 478 51 10, e-mail: mzgk@mzgkns.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzgkns.pl lub pod numerem telefonu (68) 478 51 19.
 3. Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Państwa w akcji pn. „Wodomierz dla Seniora” tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. wtedy gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz realizacji wniosku dotyczącego zlecenia zakupu wodomierza z 5% zniżką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do wykonania obowiązków wynikających ze zgłoszenia/wniosku/pisma lub gdy obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), dostawcom usług płatniczych, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku, po jego zakończeniu oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile możliwość skorzystania z takiego uprawnienia przewidują przepisy RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w celu udziału w Akcji „Wodomierz dla Seniora” będzie skutkować odmową w realizacji wniosku dotyczącego zlecenia zakupu wodomierza z 5% zniżką
 10. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zgodnie z RODO – art.4 (definicje)

11) „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.