Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól

Zawarcie Umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli a Odbiorcą usług. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki.


W przypadku osób fizycznych należy wypełnić Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  wzór wniosku  o zawarcie Umowy (.doc) oraz dostarczyć:

  • tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/postanowienie sądowe) - kopia/oryginał do wglądu,

  • pełnomocnictwo notarialne współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel a umowę w ich imieniu załatwia pełnomocnik) - kopia/oryginał do wglądu,

  • aktualny dokument tożsamości - do wglądu,

  • w przypadku nie uregulowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości - kopia/oryginał do wglądu.

 

W przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych należy wypełnić Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - wzór wniosku  o zawarcie Umowy (.doc) oraz dostarczyć:

  • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu - kopia/oryginał do wglądu,

  • odpis z KRS  lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - wpis do CEIDG - kopia/oryginał do wglądu,

  • decyzja o nadaniu numeru NIP - kopia,

  • decyzja o nadaniu numeru REGON  - kopia.

Po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotowana zostanie odpowiednia umowa dla właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana na miejscu lub w przypadku osób prawnych na odległość.

W przypadku zmiany, poprzedni właściciel nieruchomości na podstawie odczytu podanego we wniosku o rozwiązanie umowy  - wzór wniosku o rozwiązanie Umowy (.doc)  otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).

 

Wniosek o zawarcie Umowy można również złożyć korzystając z usługi e-umowa dostępnej na naszej Platformie Usług Elektronicznych.

Aby złożyć wniosek należy: