Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Pomocne Linki

Deklaracja dostępności dla wirtualnego spaceru

Deklaracja dostępności strony internetowej wirtualnego spaceru Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony wirtualnego spaceru Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • Niektóre dokumenty na stronie nie są przygotowane w sposób dostępny cyfrowo.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zagajewska,agnieszka.zagajewska@mzgkns.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 478 51 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Główna Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli zlokalizowana jest przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli. Budynek jest łatwo dostępny i widoczny dla Klientów, ponieważ jest zlokalizowany przy głównej ulicy. Do budynku prowadzi jedno wejście główne. Przed budynkiem na wprost wejścia znajduje się wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na drodze od parkingu do wejścia głównego nie występują żadne przeszkody utrudniające dojazd. W celu dostania się do przedsionka należy pokonać jedną przegrodę w postaci drzwi. Drzwi wejściowe, nie są otwierane automatycznie i mogą stanowić przeszkodę, ze względu na swoją ciężkość oraz próg. Po dostaniu się do przedsionka występuje kolejna przeszkoda w postaci drzwi, które również nie są otwierane automatycznie ale nie posiadają progu. W związku z istniejącymi możliwymi trudnościami w dostaniu się do budynku osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, przed wejściem głównym umiejscowiono dzwonek, który wywołuje koordynatora dostępności, który pomoże w dostaniu się do środka budynku i w załatwieniu spraw. Budynek posiada dwie kondygnacje. W budynku nie ma windy, nie ma też żadnych rozwiązań technicznych wspomagających dostanie się na wyższą kondygnację. Dział techniczny, w którym można załatwić wszystkie sprawy związane z siecią wodociągowo-kanalizacyjną oraz Sekcja Rozliczeń, w której można załatwić sprawy związane z umowami oraz rozliczeniem zlokalizowane są na parterze, co umożliwia załatwienie wszystkich spraw na najniższej kondygnacji bez konieczności pokonywania barier pionowych w postaci schodów. W budynku brak barier poziomych dla Klientów na najniższej kondygnacji. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na końcu korytarza na wprost wejścia głównego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po lewej stronie przy wejściu do holu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Wszystkie informacje głosowe, są przekazywane przez koordynatora dostępności lub innych pracowników Spółki. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Spółka posiada podpisaną Umowę na usługę Videotłumacza, która pozwala na załatwianie spraw z Klientami w PJM na miejscu w siedzibie. Usługa jest bezpłatna i nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę.