Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sól
Powróć do: Woda i Kanalizacja

Centralna Oczyszczalnia Ścieków

Historia:

Koncepcja budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków powstała w latach 80-tych, a w 1989 roku rozpoczęto jej realizację i do eksploatacji została oddana w 1999 roku. Drugi nasz obiekt -Centralna Przepompownia Ścieków powstał pod koniec lat 90-tych na bazie poniemieckiej mechanicznej oczyszczalni wybudowanej w latach 1927-1933.

Ze względu na dostosowanie jakości oczyszczonych ścieków do zaostrzających się przepisów prawa COŚ i CPŚ kwalifikowały się do zmodernizowania co udało się wykonać dzięki realizacji projektu Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych, w wyniku czego od 2009 roku do końca 2012 dwa obiekty zostały w szerokim zakresie przebudowane i rozbudowane. Korzystając z możliwości dalszego dofinansowania z Unii Europejskiej wykonano również drugi etap projektu, w wyniku którego zmodernizowano kolejne elementy wymagające poprawy. Prace zakończyły się we wrześniu 2014 roku. 

Gdzie oczyszczamy ścieki?:

Oczyszczanie ścieków zachodzi głównie w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ), która jest zlokalizowana przy ul. Polnej w Nowej Soli. Część ścieków zanim dopłynie do oczyszczalni jest podczyszczana mechanicznie w Centralnej Przepompowni Ścieków (CPŚ) mieszczącej sie przy ul. Ceglanej 
w Nowej Soli. 

Jak doprowadzane są ścieki do oczyszczalni?

  • grawitacyjnie: dopływają z kanalizacji rozdzielczej, z terenu przyległego do oczyszczalni,

  • pompowo: dopływają do oczyszczalni z kanalizacji ogólnospławnej, najpierw trafiają na Centralną Przepompownię Ścieków, skąd podczyszczone trafiają do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,

  • wozami asenizacyjnymi: trafiają do oczyszczalni z terenów nieskanalizowanych.

Metoda oczyszczania ścieków-technologia:

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Soli należy do oczyszczalni mechaniczno-biologicznych.

Część mechaniczną ciągu rozpoczyna budynek krat gdzie na Centralnej Oczyszczalni Ścieków znajdują się 2 kraty schodkowe a na Centralnej Przepompowni Ścieków 1 krata mechaniczna i 2 kraty schodkowe. Zadaniem krat jest zatrzymanie wiekszych zanieczyszczn stałych, wleczonych. Każda krata wyposażona jest w prasopłuczkę do skratek. Wypłukane, odwodnione i zdezynfekowane skratki  wywożone są poza teren oczyszczalni, ścieki natomiast przepływają  dalej do piaskownika, gdzie usuwana jest zawiesina mineralna. Piasek z piaskownika wywożony jest na składowisko odpadów.

Część biologiczna: ścieki oczyszczone mechanicznie trafiają do zintegrowanych reaktorów biologicznych, gdzie następuje redukcja węgla, azotu i fosforu. Reaktory podzielone są na strefy predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji.

Ścieki po oczyszczeniu w reaktorach kierowane są do osadników wtórnych, gdzie następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki kierowane są do odbiornika, którym jest rzeczka Czarna Struga.

Osady nadmierne jakie powstają w osadniku wtórnym grawitacyjnie dopływają do przepompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Część osadów jest recyrkulowana do komory predynitryfikacji, część kierowana do przeróbki.

W trakcie biologicznego oczyszczania ścieków następuje przyrost biomasy. Aby utrzymać stałe obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń nadmierna ilość osadu jest odprowadzana z układu i kierowana do dwóch komór stabilizacji osadu (KST). W KST osad jest napowietrzany, mieszany a nstepnie kierowany do odwadniania na wirówkach i końcowo higienizowany wapnem palonym. Osady są zagospodarowywane rolniczo do upraw roślin nie przeznaczonych do spożycia. 

Adres obiektu:
Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Polna, 67-100 Nowa Sól

Kierownik obiektu:
Joanna Wawrzyńska, tel: 68 387 46 11, 
e-mail: joanna.wawrzynska@mzgkns.pl

Technolog:
Agnieszka Kuliczkowska, tel: 68 387 46 11, e-mail:agnieszka.kuliczkowska@mzgkns.pl