Sobota, 09 grudnia 2023
Imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
pochmurno
2°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Wody - hasło o oszczędzaniu wody

Regulamin konkursu na Facebooku z okazji Światowego Dnia Wody  -  "Wymyśl hasło o oszczędzaniu wody"

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu  "Wymyśl hasło o oszczędzaniu wody" jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, NIP: 925 196 57 16
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MZGKNS/ (zwanej dalej “fanpage”).
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Cel konkursu:

 1. Celem konkursu jest promowanie oszczędzania wody poprzez wyłonienie 3 haseł dotyczących oszczędzania wody.

Warunki udziału w konkursie:

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że hasło zostało wymyślone samodzielnie przez niego, wolne jest od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi w związku z wykorzystaniem przez niego haseł wymyślonych przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób oraz za wyrządzoną im szkodę.
 3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik w chwili udziału w konkursie  musi mieć ukończone 18 lat.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Harmonogram konkursu:

 1. Konkurs trwa od 22 marca 2023 r. do 26 marca 2023 r do godz. 23.59
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2023 r. 

Zadanie konkursowe:

 1. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła o oszczędzaniu wody, które należy wpisać w komentarzu pod postem.
 2. Do konkursu można zgłaszać jedynie hasła, które nigdzie nie były publikowane i nagradzane i których autorem jest uczestnik konkursu.
 3. Jeden uczestnik może wysłać kilka haseł.

Ocena prac konkursowych i jej kryteria:

 1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję Konkursową w skład której wejdą pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 2. Komisja wyłoni 3 zwycięzców.
 3. Jeżeli przesłane hasła będą takie same udział w konkursie bierze pierwsza nadesłana propozycja.
 4. Przesłane hasła będą oceniane pod kątem zgodności hasła z tematem, trafności i jasności przekazu, twórczego podejścia do tematu, wartości merytorycznej.
 5. Laureatami konkursu zostaną osoby których prace zostaną ocenione najwyżej przez Komisję.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przewiduje się od nich odwołań.

Nagrody:

 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 2. Główną nagrodą w konkursie jest: torba na ramię,  bidon na wodę, zakładki magnetyczne do książek, notes.
 3. Nagroda za zajęcie 2 miejsca: worek, bidon na wodę, karafka na wodę, zakładki magnetyczne do książek, notes.
 4. Nagroda za zajęcie 3 miejsca: worek, bidon na wodę, zakładki magnetyczne do książek, notes.

Wyniki konkursu i odbiór nagród:

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą Facebooka o wynikach konkursu drogą elektroniczną poprzez wysłanie prywatnej wiadomości na konto uczestnika konkursu o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Prawa autorskie:

 1. W przypadku ogłoszenia uczestnika Laureatem w Konkursie, wyraża on zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do zgłoszonych haseł na wszystkich polach eksploatacji w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
- w zakresie obrotu materiałów, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2.Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, poruszające przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności.

3. Prace nadesłane na Konkurs mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. 

4. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy, zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. 

6.  W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

7.  Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.

Postanowienia końcowe

 1. Z chwilą ogłoszenia Laureatów Konkursu Organizator nieodpłatnie nabywa prawa autorskie do wybranych haseł.
 2. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
 4. Dane osobowe  zbierane poprzez komunikację z uczestnikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby konkursu.
 5. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych na fanpage’u Spółki zostały zawarte w Klauzuli RODO – dotyczącej facebooka, dołączonej do niniejszego Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
    

Klauzula RODO - Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1 z 04.05.2016 - dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251965716, Regon 978101117, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216265, tel. (68) 478 51 10, e-mail: mzgk@mzgkns.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzgkns.pl lub pod numerem telefonu (68) 478 51 19.
 3. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage’u Spółki poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Spółki,
 • skontaktowały się ze Spółką za pośrednictwem komunikatora / aplikacji „Messenger”,

                   4. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane:

 • identyfikator nadany przez portal Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • podstawowe dane osobowe ujawnione pod postem (artykułem) opublikowanym na fanpage’u Spółki;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Spółki, udostępnione przez portal społecznościowy w ramach narzędzi udostępnionych Spółce w ramach profilu administratora fanpage’a,

5. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

6. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook. Archiwizacja ww. danych (w tym historii wpisów, historii aktywności w aplikacji Messenger, historii aktywności poprzez aplikacji Instagram_ następuje na zasadach określonych przez portal społecznościowy Facebook).

7. Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą na portalu społecznościowym Facebook w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli i informowania o działalności Spółki (w tym poprzez bezpośrednie kontakty z użytkownikami) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Klikając ikonę „Obserwuj” lub „Lubię to” lub publikując komentarze pod postami na naszym fanpage’u wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym powyżej.

8. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

9. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy Facebook na zasadach określonych przez ten portal. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez ww. portal zostały przedstawione i omówione pod nw. adresami internetowymi: · https://www.facebook.com/business/gdpr · https://www.facebook.com/about/privacy/update#

10. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile możliwość skorzystania z takiego uprawnienia przewidują przepisy RODO. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zastrzegamy jednak, że w niektórych sytuacjach podmiotem upoważnionym i uprawnionym do dokonania ww. czynności jest (wyłącznie) portal Facebook.

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

13. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.

14. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z RODO – art.4 (definicje)

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.